ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πολιτική της εταιρείας, είναι να ανταποκρίνεται και να είναι σύμφωνη στις απαιτήσεις των πελατών, διακινώντας ασφαλή προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.

Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην διακίνηση προϊόντων που:

  • Συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, διατάξεις που τα αφορούν
  • Είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της εταιρείας είναι η ασφάλεια και η ποιότητα, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.

Η Διεύθυνση της εταιρείας αναγνωρίζει συνεπώς την αναγκαιότητα εγκατάστασης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, όπου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι με σκοπό την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων και που θα εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO22000:2018.

Το σύστημα HACCP εφαρμόζεται σε όλα τα πιάτα που παράγονται, και σερβίρονται από το εστιατόριο. Το σύστημα αυτό θα βελτιώνεται διαρκώς για να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η εταιρεία παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά των τροφίμων και εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Οι στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • Τη διαρκή μέριμνα για την Ασφάλεια των παραγομένων πιάτων
  • Τη διαρκή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές 
  • Μέριμνα για διαρκή βελτίωση του αριθμού των ευρημάτων από τις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, με στόχο το μηδενισμό των παραπόνων, από τους πελάτες 
  • Τη συνεχή βελτίωση του βαθμού ικανοποίηση των πελατών

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, δημιουργώντας και καθιερώνοντας την κουλτούρα σε όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες, να το ανασκοπεί, να ενημερώνει το προσωπικό για τις αλλαγές του και να το κοινοποιεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι τέσσερις πυλώνες της παρούσας πολιτικής και συγκεκριμένα:

  • Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
  • Η ικανοποίηση του πελάτη 
  • Η διαρκής Βελτίωση του ΣΔΑΤ και
  • Η εταιρική κουλτούρα στην ασφάλεια τροφίμων

είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία 

Β. Κουκούλης

Διευθύνων Σύμβουλος